Regulamin serwisu internetowego Odpowiedz.pl

 

 

 

 
Postanowienia ogólne
§ 1

 

 1. Regulamin określa zasady działania serwisu Odpowiedz.pl (zwanego dalej Serwisem), w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawowymi zasadami funkcjonowania Serwisu jest profesjonalizm, rzetelność oraz przyjazny stosunek do Użytkowników. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości
  i respektowania postanowień Regulaminu.

 

Definicje

§ 2

 

1.       Regulamin - niniejszy regulamin, określający zasady działania Serwisu, w tym zasady świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

2.       Serwis - serwis Odpowiedz.pl prowadzony przez Oranizatora, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług wskazanych w Regulaminie; ilekroć w Regulaminie mowa o Serwisie, należy przez to rozumieć także Organizatora;

3.       Organizator - organizator Serwisu - Rafał Bednarski MediaLive ul. Na Szaniec 6/58 31-560 Kraków.

4.       Administrator - organizator Serwisu lub osoba przez niego upoważniona do pełnego lub ograniczonego zarządzania Serwisem.

5.       Użytkownik - korzystająca z Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6.       Treść - wszelkie treści umieszczane przez użytkownika w Serwisie, będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub informacjami nie chronionymi prawem autorskim, z wyłączeniem treści mających charakter reklamy przewidzianej Regulaminem.

7.       Konto - indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z usług Serwisu

 

Usługi Serwisu

§ 3

 

1.       W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniany jest system informatyczny w celu umieszczania oraz przechowywania w Serwisie Treści oraz reklam.

2.       Serwis oferuje Użytkownikom następujące usługi:

udzielanie informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy, w tym umożliwianie zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi na pytania postawione przez innych Użytkowników.

3. Korzystanie z serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści oraz reklam wymaga Rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach określonych w Regulaminie.

 

Wymagania techniczne

§ 4

 

Korzystanie z usług Serwisu wymaga korzystania z przeglądarki internetowej MSIE 6.0, Firefox 1.0, Opera 7.0 lub kompatybilnej, z włączoną opcją „cookies”, o rozdzielczości ekranu przynajmniej 800x600.

 

Rejestracja i konto Użytkownika

§ 5

 

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestrując się na Odpowiedz.pl, użytkownik oświadcza i zapewnia, że ukończył co najmniej 18 lat
 3. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego http://odpowiedz.pl/login/
 4. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto http://odpowiedz.pl/changePassword/
 6. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 7. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:

- zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, - zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

- zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;

 1. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 2. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 3. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
  9.1. na swoje żądanie -  wyrażone w drodze e-mailowej;
  9.2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.

 

 

 

Umieszczanie i przechowywanie Treści

§ 6

 

 1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników i przechowywanie w Serwisie Treści:

a)       mających bezprawny charakter,

b)      reklamujących serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,

c)       obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,

d)      naruszających dobry wizerunek Serwisu.

 1. W przypadku Treści będących odpowiedziami - niezależnie od wymagań określonych w ust. 1 - zakazane jest świadome umieszczanie w Serwisie odpowiedzi:

a)       nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,

b)      stanowiących jedynie reklamę produktów lub usług

 1. W przypadku Treści będących pytaniami - niezależnie od wymagań określonych w ust. 1 - zakazane jest umieszczanie w Serwisie pytań:

a)       stanowiących reklamę produktów lub usług,

b)      stanowiących prośbę o udzielenie informacji dotyczących nieudostępnionych publicznie danych osobowych osób trzecich,

c)       będących prośbą o wykonanie pracy domowej, zaliczeniowej lub innej, która powinna być wykonywana przez Użytkownika samodzielnie .

d)       ofert sprzedazy pracy maturalnej lub zgloszenia potrzeby jej zamowienia

 1. Umieszczenie oraz przechowywanie w Serwisie Treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego nie może naruszać cudzych praw.
 2. Umieszczenie w Serwisie Treści o powyższym charakterze traktowane jest jako oświadczenie Użytkownika, że:

-         przysługują mu autorskie prawa majątkowe do jej utrwalenia, zwielokrotnienia oraz udostępnienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

-         za pośrednictwem Serwisu nieodpłatne publicznie udostępnia umieszczoną w nim Treść w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

-         udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrzymanie umieszczonych przez siebie Treści na stronie internetowej Serwisu

 1. Użytkownik umieszczający w Serwisie Treść chronioną prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.
 2. Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną Administratorowi przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony. Na zasadach określonych w Regulaminie Użytkownikowi przysługuje jednak prawo rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z umieszczeniem w Serwisie Treści oraz - po jej wygaśnięciu - prawo żądania usunięcia z Serwisu umieszczonych przez Użytkownika Treści. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.

 

Korzystanie z Treści

§ 7

 

1.       Użytkownikom przysługuje prawo korzystania z umieszczonych w Serwisie Treści jedynie na własne potrzeby, w celach nie mających charakteru komercyjnego. W przypadku, gdy Treść stanowi przedmiot prawa autorskiego lub pokrewnego, Użytkownik może z niej korzystać w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.       Korzystanie z Treści na zasadach określonych w Regulaminie jest nieodpłatne.

3.       Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za dokonane przez siebie naruszenia cudzych praw autorskich lub pokrewnych do Treści umieszczonych w Serwisie.

 

Kontrola Treści

§ 8

 

1. Administrator ma prawo kontrolować - w miarę swoich możliwości - umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.

2. W przypadku stwierdzenia, że umieszczona w Serwisie treść nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia umieszczonej przez Użytkownika Treści z Serwisu.

 

 

Zasady zadawania pytań i udzielania odpowiedzi

§ 9

 

 

1.       W ramach Serwisu oferowana jest usługa polegająca na udzielaniu Użytkownikom informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy.

2.       W zakresie wskazanej usługi mieści się umożliwianie Użytkownikom zadawania pytań oraz udzielania odpowiedzi na pytania postawione przez innych Użytkowników,

3.       Pytania zadawane przez Użytkowników w ramach Serwisu powinny:

a)       być jednoznaczne i precyzyjne,

b)      być sformułowane prostym i zrozumiałym językiem,

c)       zawierać się w kategorii wybranej przez Użytkownika spośród oferowanych przez Serwis,

d)      dokładnie opisywać problem, którego dotyczą.

4.       W celu przyspieszenia i ułatwienia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie powinno ono zawierać:

a)       propozycje potencjalnych rozwiązań problemu lub odpowiedzi na pytanie,

b)      informacje, z jakich źródeł wiedzy pytający do tej pory korzystał,

c)       dodatkowe informacje, które w ocenie Użytkownika mogą ułatwić udzielenie odpowiedzi na pytanie,

d)      konkretne oczekiwania odnośnie celu pytania, w tym wskazanie okoliczności uzasadniających jego postawienie.

4. Odpowiedzi Użytkowników na zadane w ramach Serwisu pytania powinny:

a) być klarowne i precyzyjne,

b) być sformułowane prostym i zrozumiałym językiem,

c) dotyczyć wyłącznie zakresu zadanego pytania,

d) udzielane w dobrej wierze, na podstawie wiedzy oraz doświadczenia.

5. Możliwe jest udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na jedno pytanie. W takim przypadku odpowiedź późniejsza może:

a) stanowić uzupełnienie poprzedniej,

b) różnić się od poprzedniej - pod warunkiem należytego uzasadnienia rozbieżności.

6. Korzystanie z usługi przewidzianej postanowieniami niniejszego paragrafu jest nieodpłatne.

7. Niezależnie od innych sankcji przewidzianych w Regulaminie, w przypadku ustalenia, że zadane pytanie lub udzielona odpowiedź (informacja) nie spełnia kryteriów przewidzianych postanowieniami Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo:

a) ich usunięcia, a w przypadku pytania - także jego modyfikacji - w przypadku błędów gramatycznych, stylistycznych lub ortograficznych.

b) upomnienia Użytkownika - autora pytania lub odpowiedzi, a w razie kilkukrotnego zadania przez niego pytania lub udzielenia odpowiedzi niespełniającej kryteriów określonych w Regulaminie - zablokowania konta Użytkownika i wyrejestrowania go z Serwisu.

 

Kurs szybkiej nauki

§ 10

 

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może wziąć udział w kursie szybkiej nauki
w wersji emailowej (bezpłatnej)

2. Kurs obejmuje zapoznanie się z metodami przyspieszania tempa nauki i zwiększania efektywności przyswajania informacji oraz ćwiczenia wraz z czytelnymi przykładami. Kurs nie jest zbiorem profesjonalnych porad, ale wyrazem opinii i opisem poglądów autorów tekstu.

3. Użytkownik może skorzystać z usługi kursu szybkiej nauki, postępując zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na stronie internetowej Serwisu: http://kursy.odpowiedz.pl/szybkanauka/

4. Serwis świadczy usługę kursu szybkiej nauki w wersji bezpłatnej, dostępnej pod adresem http://kursy.odpowiedz.pl/szybkanauka/

 

 

Reklama w Serwisie

§ 11

 

1. Na życzenie Użytkowników w Serwisie umieszczane są reklamy.

2. W celu zamówienia reklamy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem pod adresem internetowym lub numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej Serwisu.

3. Zakazane są reklamy:

a) o bezprawnym charakterze,

b) reklamujące serwisy konkurencyjne w stosunku do Serwisu,

c) obraźliwe, naruszające dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste,

d) naruszające dobry wizerunek Serwisu,

e) naruszające cudze prawa własności intelektualnej,

f) wprowadzające Użytkowników w błąd co do prawdziwości informacji, których dotyczą.

4. W przypadku ustalenia, że reklama Użytkownika nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, Administrator ma prawo odmówić jej umieszczenia w Serwisie oraz zastosować w stosunku do Użytkownika sankcje przewidziane w Regulaminie.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie naruszenia cudzych praw, będące skutkiem umieszczenia reklamy w Serwisie, w tym regresową odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Organizatora z tytułu wyrządzonej Organizatorowi w związku z tym szkody.

6. Umieszczenie reklam w Serwisie - za wyjątkiem reklam umieszczanych przez Specjalistów - jest odpłatne. Cennik opłat związanych z umieszczeniem reklamy znajduje się na stronie www.arbomedia.pl.

 

 

 

 

Polityka Prywatności

§ 12

 

1. Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji usług Serwisu oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

 

3. Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o Serwisie i świadczonych przez niego usługach oraz udostępnione:

-         odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

-         podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług Serwisu w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,

-         innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

4. Zakres przetwarzanych w Serwisie danych osobowych obejmuje następujące informacje: imiona i nazwiska, zawód, wykształcenie, miejscowość Użytkowników.

 

5. Podstawą prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru danych osobowych jest zgoda Użytkowników, których dane dotyczą, oraz wskazane wyżej przepisy prawa.

 

6. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów Serwisu, o których mowa w ust. 2. Dane są udostępniane Administratorowi na etapie rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

 

7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

8. Użytkownikom przysługuje prawo:

-         dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego,

-         żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,

-         sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 1. Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne:

-         do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

-         do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi,

-         w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

 

10. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie danych osobowych, kierowane do Serwisu drogą e-mailową: [email protected] , Administrator odpowiada na podany w formularzu email w możliwie najszybszym terminie.

 

Odpowiedzialność Administratora

§ 13

 

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

-         prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,

-         działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,

-         naruszenia przez Użytkowników cudzych praw w związku z korzystaniem z Serwis - w szczególności, gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Administrator nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do wskazanych Treści

-         wypłacalność Użytkowników,

-         niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,

-         działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z usług Serwisu,

-         działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług Serwisu,

-         wadliwe działanie Serwisu spowodowane siłą wyższą.

2. Niezależnie od powyższego Administrator w miarę możliwości dba o odpowiedni poziom merytoryczny Serwisu, w tym umieszczanych w nim Treści oraz reklam.

3. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym blokady konta nieuczciwego Użytkownika i jego wyrejestrowania z Serwisu. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza cudzych praw. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.

 

 

Postępowanie reklamacyjne

§ 14


1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.

2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected]

3. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości w terminie do 7 dni.

 

 

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług Serwisu

§ 15

 

 

 1. Umowa o świadczenie usługi Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email [email protected]
 3. Organizatorowi Serwisu przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług Serwisu w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie usług Serwisu wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. poprzedzających.
 5. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
 6. Wygaśnięcie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem skutkuje likwidacją konta Użytkownika, jego wyrejestrowaniem z Serwisu oraz usunięciem umieszczonych przez niego w Serwisie Treści lub reklamy. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.

 

 

Zmiany Regulaminu

§ 16

 

 1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jej zaakceptowanie.
 3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z Serwisu. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności.
 4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do Serwisu.

Ostatnia modyfikacja: 21/10/2008